Контакти

Ольга Ваганова

v@b2bpr.com.ua
+38 067 502 99 41
facebook.com/olga.vaganova

Яна Малакова

yana@b2bpr.com.ua
+38 096 682 29 17
facebook.com/yana.malakova